Políticas Anti-Crisis en Euskadi. FISCALIDAD: CAE OTRO MITO (Es) Anti-Crisis Policy in the Basque Country. TAX POLICY: ANOTHER MYTH FALLS DOWN (Es) Krisiaren Aurkako Politikak Euskadin. ZERGA POLITIKA: BESTE MITO BATEN ERORTZEA (Es)