EKAI Center en EITB. AZPIMARRA. Martes 23.15. Txiki Muñoz.