Políticas Anti-Crisis en Euskadi. ECONOMIA VASCA Y ZONA EURO (Es) Anti-Crisis Policy in the Basque Country. BASQUE ECONOMY AND EUROZONE (Es) Krisiaren Aurkako Politikak Euskadin. EUSKAL EKONOMIA ETA EUROGUNEA (Es)