KRISIALDIA ETA ZORPETZEA (Eus) CRISIS AND INDEBTEDNESS (Basque) CRISIS Y ENDEUDAMIENTO (Eus)