TALDE HORIZONTALAK POLITIKA PUBLIKOETAN (Eus) HORIZONTAL GROUPS AND PUBLIC POLICY (Basque) GRUPOS HORIZONTALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS (Eus)

TALDE HORIZONTALAK POLITIKA PUBLIKOETAN (Eus) HORIZONTAL GROUPS AND PUBLIC POLICY (Basque) GRUPOS HORIZONTA...